Wpisy

Biologia totalna – co to jest?

Choroba i związane z nią cierpienie wywołują lęk oraz poczucie bezradności. Gdy człowiek traci kontrolę nad sobą, nad swoim ciałem próbuje, często desperacko próbuje odzyskać sprawczość. Może to uczynić, zwracając się ku znanym metodom w postaci zabiegów wykonywanych w ramach współczesnej medycyny.

Istnieje również możliwość skorzystania z alternatywnych rozwiązań. W niektórych przypadkach wystarczy jedynie zmiana sposobu myślenia o chorobie.

Totalna biologia – co to jest? Moc przeszłości

Totalna biologia jest próbą wyjaśnienia złożonych problemów, jakimi zazwyczaj są choroby, w łatwy do wyobrażenia sobie sposób. Pojęcia, jakimi operuje oraz wspominane mechanizmy opierają się na potocznym, zdroworozsądkowym rozumieniu świata. W przeciwieństwie do medycyny opartej na dowodach, której zrozumienie wymaga kierunkowego wykształcenia, a personel często korzysta ze specjalistycznej terminologii. Jest więc dość zrozumiałe, że totalna biologia i jej przekonanie, że przyczyny chorób tkwią w nierozwiązanych konfliktach z przeszłości cieszy się rosnącą popularnością.

Metoda leczenia polega na wskazywaniu problemów z przeszłości i ich wpływu na wystąpienie danego schorzenia. Problem z nadwagą oznacza odrzucenie w dzieciństwie, choroba nerek to skutek kłopotów finansowych, nowotwór piersi to strach przed opuszczeniem przez mężczyznę. Metoda ta ignoruje urazy, wady genetyczne oraz zaburzenia endokrynologiczne. Wszystko ma swą przyczynę w umyśle chorego, w jego problemach emocjonalnych i wypartych konfliktach. Jeśli w nieświadomości osoby tkwi jakiś nierozwiązany problem, to mózg informuje o tym, uruchamiając proces chorobowy w ściśle określonym miejscu ciała. Taka manifestacja jest próbą rozwiązania ukrytego konfliktu i wynika z pierwotnych właściwości ludzkiego układu nerwowego.

Aspektem, na który totalna biologia zwraca uwagę, jest konieczność utrzymywania równowagi psychicznej, którą często pomija się w leczeniu chorób ciała. Jeden z popularyzatorów tego nurtu, dr Gilbert Renaud, dowodzi, że kuracja tylko na poziomie fizycznym nigdy nie da długotrwałych rezultatów. Przekonuje, że nawrotom złego stanu zdrowia można przeciwdziałać, jedynie lecząc świadomość. Podobne wartości wyznają inne odłamy medycyny alternatywnej, których szczegółowe wytyczne odnaleźć można np. na stronie https://ewadawidziak.pl

Biologia totalna – co to jest topografia choroby?

Recall healing, czyli „przywołanie uzdrowienia” zostało zdefiniowane przez Claude’a Sabbatha, który opierał się na koncepcjach psychogenealogii, prawach rządzących istotami żywymi i nowej medycynie germańskiej. Totalna biologia nie postrzega choroby jako błędu natury, ale jako adaptację do niekorzystnych warunków. Zły stan ma być wartością, gdyż chroni przed śmiercią. Stanowi sygnał ostrzegający przed czymś znacznie gorszym, tkwiącym w nieświadomości. To wierzchołek góry lodowej, a to, co naprawdę ważne, skrywa się pod powierzchnią. Bez uświadomienia sobie niewidocznej części nie ma możliwości uleczenia. Bardzo istotne jest umiejscowienie choroby, bo ono wskazuje jednoznacznie na rodzaj konfliktu. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ewadawidziak.pl/.

Co to jest totalna biologia? Etapy choroby

W paradygmacie biologii totalnej wyróżnia się dwa etapy każdego schorzenia: 

  • część aktywną, zwaną fazą konfliktu – jej początkiem jest doświadczenie traumatycznego przeżycia emocjonalnego. Jeśli problem uda się natychmiast rozwiązać, to organizm odzyska stan równowagi. Jednak, gdy konflikt będzie się rozwijał, to zostanie zinternalizowany i mózg uzna go za zagrożenie, czego skutkiem będzie choroba jako wyraz przetrwania;
  • część zdrowienia, zwaną fazą naprawczą – rozpoczyna się od momentu, gdy w umyśle chorego pojawi się rozwiązanie konfliktu. Wyróżnia się tutaj dwa etapy:
    • naprawy na poziomie mózgu – może w nim nastąpić zaostrzenie choroby;
    • etap leczenia – tu następuje odzyskanie zdrowia.

Co to jest biologia totalna? Zasady terapii

Podstawowym zadaniem terapeuty jest postawienie osobie chorej właściwych pytań. Są one bardzo szczegółowe i mają na celu odnalezienie konfliktów emocjonalnych wywołujących aktualny stan. Następnie terapeuta dostarcza wyjaśnień zgodnych z zasadami totalnej biologii, co pozwala choremu uświadomić sobie ukryty problem i rozpocząć leczenie.

Totalna biologia uznaje istnienie traum, które mogą być przenoszone z pokolenia na pokolenie, więc odszukanie prawdziwych konfliktów bywa wyjątkowo trudnym zadaniem.

Nie istnieją dowody naukowe na skuteczność teorii głoszonych przez propagatorów totalnej biologii. Nie jest to wiedza zbudowana dzięki metodologii naukowej, której główne zasady stanowią powtarzalność i weryfikowalność. Jedyne dowody na prawdziwość tez totalnej biologii mają charakter anegdotyczny lub stanowią założenia poczynione przez jej twórców. Jednak nie sposób nie zauważyć zbieżności z wieloma punktami wiedzy psychologicznej oraz z coraz wyraźniej obecnym w medycynie oficjalnej zaleceniem opieki nad całością zdrowia pacjenta – również jego psychiką.